Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Lumion3d.pl

Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.lumion3d.pl/ jest prowadzony przez firmę:

rapan.pl Rafał Pankowski
Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia
NIP 953-161-20-54, REGON  192469015
Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI
69 1050 1764 1000 0091 0335 8215
zwaną dalej Sklepem.

 1. Sklep prowadzi usługę sprzedaży programów komputerowych wyłącznie na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem a Sklepem.
 3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Składanie i realizacja zamówienia.

 1. Zamówienie w Sklepie odbywa się:
  1. drogą elektroniczną poprzez dodanie odpowiedniego towaru do koszyka internetowego, kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”, a następnie wprowadzenie danych niezbędnych do wystawienia faktury, wybór metody płatności, akceptację Regulaminu i kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia następuję w momencie kliknięcia przycisku: „Kupuję i płacę”,  
  2. pocztą elektroniczną poprzez wysłanie na adres info@lumion3d.pl zamówienia zawierającego dane wystarczające do jego realizacji tj. przedmiot zamówienia, cena, ilość, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz adres email zamawiającego.
 2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie podczas składania zamówienia właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 5. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie w formie elektronicznej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt drogą elektroniczną).
 7. Płatność za zamówiony produkt:
  1. W przypadku zamówienia drogą elektroniczną i po wybraniu kanału płatności Dotpay – odbywa się za pomocą szybkiego przelewu realizowanego za pośrednictwem operatora płatności Dotpay,
  2. W przypadku zamówienia drogą elektroniczną i po wybraniu płatności za pomocą przelewu bankowego, odbywa się zwykłym przelewem bankowym, wykonanym samodzielnie przez Klienta na podstawie danych niezbędnych do wykonania przelewu, otrzymanych przez Klienta w e-mailu po uprzednim skutecznym złożeniu zamówienia (w tym po poprawnym wprowadzeniu adresu e-mail),
  3. W przypadku zamówienia pocztą elektroniczną, odbywa się zwykłym przelewem bankowym na podstawie wystawionej wcześniej faktury pro forma.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności za zamówiony produkt. Płatność uznaje się za dokonaną:
  1. w przypadku zamówienia drogą elektroniczną i wyboru sposobu płatności poprzez operatora płatności Dotpay – w chwili potwierdzenia drogą mailową ze strony operatora o zaksięgowaniu wpłaty,
  2. w przypadku zamówienia drogą elektroniczną i wyboru sposobu płatności za pomocą przelewu bankowego – w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sklepu,
  3. w przypadku zamówienia pocztą elektroniczną – w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sklepu.
 9. Klientowi zostanie przesłana na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 10. Zamówienie zakończone przez Klienta dokonaniem płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego realizację.
 11. Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana od poniedziałku do piątku do godziny 16:00 zostaną zrealizowane w terminie do dwóch dni roboczych.
 12. Zamówienia, za które płatność zostanie zaksięgowana od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 13. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w chwili wysłania do Klienta maila zawierającego dane niezbędne do rozpoczęcia korzystania z produktu, w tym link do pliku/plików z produktem, numeru seryjnego oraz kodu aktywującego.
 14. Zamówienia dokonywane za pomocą poczty elektronicznej i nieopłacone w terminie wskazanym na fakturze pro forma, będą anulowane.
 15. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane: w Euro na stronie głównej sklepu, przeliczone na Polski Złoty na stronach produktów i stronach realizujących zamówienie. Płatności dokonywane są wyłącznie w Polskich Złotych. Aktualizacja cen odbywa się codziennie na podstawie kursu Euro podawanego przez Europejski Bank Centralny. Cena w Polskich Złotych ustalana jest w momencie składania zamówienia.
 17. Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu podawane są bez podatku VAT, który jest doliczany do wyświetlanej kwoty po kliknięciu w przycisk „Dodaj do koszyka” i jest widoczny zarówno w podsumowaniu koszyka, jak i w podsumowaniu zamówienia.
 18. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub odpowiednim rachunkiem.
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Dane osobowe.

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia lub przekazanie ich pracownikom firmy rapan.pl za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sklep oraz podmiot uprawniony przez Sklep do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 2. Administratorem danych osobowych jest rapan.pl Rafał Pankowski, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia.
 3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sklep zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sklep.
 5. Zamawiający ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres rapan.pl Rafał Pankowski, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, bądź też mailowo na adres info@lumion3d.pl

Reklamacje i Zwrot zakupionego towaru.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest przekazanie przez Klienta informacji (pisemnie na adres rapan.pl Rafał Pankowski, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, bądź też mailowo na adres info@lumion3d.pl) o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu określonego w pkt. 27.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z pkt. 28.
 5. Zwrot należności przez Sklep nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Własność intelektualna.

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Polityka prywatności.

 1. Sklep będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Zebrane informacje będą wykorzystywane między innymi w celu informowania Klientów o oferowanych przez nasz sklep produktach i usługach. Żadna z powyższych informacji nie będzie przekazywana osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc.
 2. Sklep korzysta z formularza kontaktowego i formularzy zamówień, które umożliwiają Klientom składanie zapytań i zamówień na produkty. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z tych formularzy są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: rapan.pl Rafał Pankowski, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, bądź też mailowo na adres: info@lumion3d.pl
 3. Sklep nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności – odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań w ankietach czy osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 4. Sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).
 5. Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: : rapan.pl Rafał Pankowski, ul. Kazimierza Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, bądź też mailowo na adres: info@lumion3d.pl

Pozostałe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2016r.
 2. Sklep  może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin przez udostępnienie na stronie internetowej pod adresem http://www.lumion3d.pl/Nowy-regulamin jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym, chyba że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację na stronie internetowej pod adresem http://www.lumion3d.pl/Regulamin (pod linkiem „Regulamin“) na okres miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym:  Ustawa  O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. [ Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271, z późniejszymi zmianami],  Ustawa O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r [ Dz. U. 2002r.  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami] oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.